top of page

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม คือ การใช้ระบบและสิ่งมีชีวิตที่มีความจำเป็นในการย่อยขยะมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีเพื่อควบคุมอุณหภูมิ ออกซิเจน ความชื้นเพื่อทำให้ภายในถังหมักมีอุณหภูมิสูงพอจะทำให้กลุ่มจุลินทรีย์ที่อาศัยอุณหภูมิสูงประมาณ 35-70 องศาย่อยเศษขยะที่มีเสถียรภาพร่วนซุยไม่เห็นสภาพเดิมของวัตถุดิบภายใน 24 ชั่วโมง 

EFFICIENT

นวัตกรรมในการจัดการขยะแบบมืออาชีพ

ลดขยะ 80-90 % พร้อมแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์  

ประสิทธิภาพคือการบริหารจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเพื่มคุณภาพในการนำของเสียมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์สูงสูดเพื่อคืนสมดุลให้ธรรมชาติอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

พรีเซนเทชั่น คุณสมบัติพิเศษเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเรดโดเนทูล่า

ECONOMICAL

ประหยัดต้นทุนระยะยาว

จุดเด่นของการใช้เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเรดโดเนทูล่า

 • ลดพื้นที่ในการกำจัดขยะมูลฝอย ผลิตจากตัวถังสแตนเลสปกปิดมิดชิด แมลงสัตว์เลื้อยคลานไม่สามารถเข้าภายในถังหมักได้

 • สามารถบำบัดภายในถังหมักโดยไม่ต้องใช้พื้นที่ฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลที่อาจไม่เป็นที่ยอมรับของชุมชนบริเวณรอบข้าง

 • สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องกำจัดในขั้นตอนสุดท้าย

 • เป็นเทคโนโลยีการบำบัดขยะมูลฝอยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • สามารถแก้ปัญหากลิ่นเหม็น สัตว์พาหะนำโรคที่เกิดจากการกำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการ

 • เป็นการหมุนเวียนขยะมูลฝอยอินทรีย์กลับมาใช้ใหม่ในรูปของสารปรับสภาพดิน

 

เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเรดโดเนทูล่าไทยแลนด์ให้เป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง
 • แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในกองขยะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่มีเพียงสามกลุ่มเท่านั้นที่จำเป็น สำหรับการย่อยสลายอินทรีย์สารในการทำให้ผลลผลิตขั้นสุดท้ายออกมาเป็นปุ๋ยที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตราฐานโดยเราอาศัยธรรมชาตินี่แหละช่วยสนับสนุนให้เค้าทำงานได้ดีในสภาพที่เหมาะสมซึ่งได้แก่ แบคทีเรียทั้งสามกลุ่มจะผลัดกันเข้าทำงานในแต่ละช่วงระดับอุณหภูมิ                                   

 • กลุ่ม ไซโครไฟล์ อุณหภูมิ 10-15 องศาเซลเซียส

 • กลุ่ม เมโซไฟล์   อุณหภูมิ 21-32 องศาเซลเซียส

 • กลุ่มเทอร์ไมไฟล์ อุณหภูมิ 38-70  องศาเซลเซียส  หลังจากกลุ่มที่สามเริ่มผลิตช้าลงจะเข้าสู่ช่วงบำบัดอุณหภูมิจะลดลงเพื่อเข้าสูกระบวนการขั้นสุดท้าย

bottom of page